Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Car Parts
25 words
Word Image
Car Parts
25 words
ānquándài
安全带
(n)
seat belt
Zhègè nánrén zhèngzài kòu ānquándài.
这个男人正在扣安全带。
The man is buckling the seatbelt.
zuòwèi
坐位
(n)
seat
fēijī zuòwèi
飞机座位
airplane seat
dà dēng
大灯
(n)
headlight
chēpái
车牌
(n)
license plate
dǎngfēng bōlí
挡风玻璃
(p)
windshield
lúntāi
轮胎
(n)
tire
bǎoxiǎn gàng
保险杠
(n)
bumper
hòubèi xiāng
后备箱
(n)
trunk
xiāoyīnqì
消音器
(n)
muffler
shāchē tàbǎn
刹车踏板
(p)
brake pedal
yóumén tàbǎn
油门踏板
(p)
gas pedal
biànsù gǎn
变速杆
(n)
gearshift
chēmén
车门
(n)
door
chēlún
车轮
(n)
wheel
sànrèqì
散热器
(n)
radiator
yǐnqíng gài
引擎盖
(n)
hood
yǔshuā
雨刷
(n)
wiper
kōngdǎng
空挡
(n)
neutral
zhǐshì dēng
指示灯
(n)
indicator
yíbiǎopán
仪表盘
(n)
dashboard
wěidēng
尾灯
(n)
tail lamp
dǎngní bǎn
挡泥板
(n)
fender
chēdǐng
车顶
(n)
roof
jiǎnzhèn xìtǒng
减震系统
(p)
suspension
rǎoliúqì
扰流器
(n)
spoiler
0 Comments
Top