Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
China Lunar New Year
14 words
Word Image
China Lunar New Year
14 words
yānhuā
烟花
(n)
firework
wǔshī
舞狮
(n)
lion dance
qìngzhù
庆祝
(n)
celebration
dào jìshí
倒计时
(n)
countdown
duìlián
对联
(n)
couplet
huāshì
花市
(n)
flowermarket
Cái Shén
财神
(n)
God of Wealth
niánxiāo
年宵
(n)
Lunar New Year Fair
bàinián
拜年
(n)
pay someone a visit during the Chinese New Year
hóngbāo
红包
(n)
the red envelope
tuányuán fàn
团圆饭
(n)
reunion dinner
niángāo
年糕
(n)
rice cake
luóbo gāo
萝卜糕
(n)
turnip cake
Chūn Jié
春节
(n)
Lunar New Year
0 Comments
Top