Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Green Vocabulary for Earth Day
25 words
Word Image
Green Vocabulary for Earth Day
25 words
gānjìng
干净
(a)
clean
Zìláishuǐ hěn gānjìng.
自来水很干净。
The tap water is very clean.
lǜsè de
绿色的
(a)
green
lǜsè de máomaochóng
绿色的毛毛虫
green caterpillar
zīyuán
资源
(n)
resource
zhìyuànzhě
志愿者
(n)
volunteer
shuǐ
(n)
water
yì bēi shuǐ
一杯水
glass of water
xúnhuán lìyòng
循环利用
(v)
recycle
shēngtài xìtǒng
生态系统
(n)
ecosystem
dìqiú
地球
(n)
Earth
xíngxīng Dìqiú
行星地球
planet Earth
quánqiú biànnuǎn
全球变暖
(n)
global warming
xíngxīng
行星
(n)
planet
shìjiè dìqiú rì
世界地球日
(n)
Earth Day
dàqì
大气
(n)
atmosphere
lājī
垃圾
(n)
trash
lúndào nǐ dào lājī
轮到你到垃圾。
It's your turn to take out the trash.
yǔlín
雨林
(n)
rainforest
zài lìyòng
再利用
(v)
reuse
jiǎnshǎo lājī
减少垃圾
(p)
reduce trash
bǎohù
保护
(v)
protect
wūrǎn
污染
(n)
pollution
huánjìng
环境
(n)
environment
néngyuán
能源
(n)
energy
bīnwēi de
濒危的
(a)
endangered
huánbǎo de
环保的
(a)
eco-friendly
bǎocún
保存
(v)
conserve
huánjìng bǎohù
环境保护
(n)
conservation
guānxīn
关心
(v)
care for
0 Comments
Top