Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Health Concerns
17 words
Word Image
Health Concerns
17 words
shāoshāng
烧伤
(n)
burn
yījí shāoshāng
一级烧伤
first degree burn
késòu
咳嗽
(n)
cough
Wǒ yǒu diǎnr késou .
我有点儿咳嗽。
I have a cough.
xiàochuǎn
哮喘
(n)
asthma
xiàochuǎn xīrùqì
哮喘吸入器
asthma inhaler
chū zhěnzi
出疹子
(v)
have a rash
tóuténg
头疼
(n)
headache
Wǒ yóu diǎnr tóuténg .
我有点儿头疼。
I have a headache.
ěxīn
恶心
(n)
nausea
ěxīn ǒutù
恶心呕吐
nausea and vomiting
tàngshāng
烫伤
(v)
scald
gǔntàng de rèshuǐ
滚烫的热水
scalding hot water
shēngbìng de
生病的
(a)
sick
huàn liúgǎn
患流感
get sick with the flu
píbèi
疲惫
(n)
fatigue
jīròu píláo
肌肉疲劳
muscle fatigue
yǎng
(n)
itch
Nàge xiǎonǚháir zài zhuā yǎng.
那个小女孩儿在抓痒。
The young girl is scratching an itch.
gǎnrǎn
感染
(n)
infection
pífū gǎnrǎn
皮肤感染
skin infection
shòushāng
受伤
(v)
injure
wǒ nòngshāngle wǒ de jiǎo.
我弄伤了我的脚。
I injured my foot.
dòuxìng tóutòng
窦性头痛
(p)
sinus headache
wǒ yí zhèn zhèn tóutòng de shíhou zhǐ xiǎng bìshang yǎnjīng.
我一阵阵头痛的时候只想闭上眼睛。
I just want to close my eyes when I have a sinus headache.
chóngyǎo
虫咬
(n)
bug bite
zài shùlín lǐ zǒu de shíhou yào bǎohù hǎo nǐ zìjǐ bié bèi chóng yǎole.
在树林里走的时候要保护好自己别被虫咬了。
Protect yourself from bug bites while walking in the woods.
fùxiè
腹泻
(n)
diarrhea
Wǒ yǒu diǎnr fùxiè .
我有点儿腹泻。
I have diarrhea.
shēngbìng
生病
(v)
get sick
tòng
(n)
pain
tòngkǔ
痛苦
in pain
0 Comments
Top