Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Jewelry
19 words
Word Image
Jewelry
19 words
jièzhǐ
戒指
(n)
ring
zuànjiè
钻戒
diamond ring
ěrhuán
耳环
(n)
earring
Mǎi ěrhuán de shíhòu, nǚháir dǎle ěrdòng.
买耳环的时候,女孩儿打了耳洞。
The girl pierced her ears when she bought the earrings.
xiàngliàn
项链
(n)
necklace
zhēnzhū xiàngliàn
珍珠项链
pearl necklace
shǒuzhuó
手镯
(n)
bracelet
fàqiǎ
发卡
(n)
hairpin
xiàngzhuì
项坠
(n)
pendant
宝石
(n)
jewel
shǒubiǎo
手表
(n)
watch
Zhège shǒubiǎo bù piányi.
这个手表不便宜。
The wrist watch is not cheap.
zhūbǎo
珠宝
(n)
jewelry
xiù kòu
袖扣
(n)
cuff link
liàn
liàn
(n)
chain
bíhuán
鼻环
(n)
nose ring
shǒuzhuó
手镯
(n)
bangle
biézhēn shìpǐn
别针饰品
(p)
pin
zhūliàn
珠链
(n)
beads
dīngshì
钉饰
(n)
stud
yìnzhāng jièzhǐ
印章戒指
(p)
signet ring
guānzhuàng tóushì
冠状头饰
(p)
tiara
huāhuán
花环
(n)
garland
0 Comments
Top