Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Labor Day in the United States
15 words
Word Image
Labor Day in the United States
15 words
yuángōng
员工
(n)
employee
Yuángōng zhèngzài dà huìyìshì cānjiā huìyì.
员工正在大会议室参加会议。
The employees are having a meeting in the boardroom.
dǎzhé
打折
(n)
sale
xúnzhǎo zhékòu
寻找折扣
look for a sale
zhōumò
周末
(n)
weekend
nǐ tōngcháng dōushì zěnme guò zhōumò de?
你通常都是怎么过周末的?
How do you usually spend your weekends?
jiàqī
假期
(n)
vacation
Shèngdàn jiàqī
圣诞假期
Christmas vacation
lǚyóu
旅游
(n)
travel
lǚyóu jìjié
旅游季节
travel season
gōng rén
工人
(n)
worker
gōngzuò
工作
(n)
job
Wǒ qùnián kāishǐ de zhè fèn gōngzuò.
我去年开始的这份工作。
I started this job last year.
Láodòng jié
劳动节
(n)
labor day
zhíyè
职业
(n)
career
láodòngzhě
劳动者
(n)
labor
gōnghuì
工会
(n)
union
gōngzuò
工作
(n)
work
quánlì
权利
(n)
right
jiàrì
假日
(n)
holiday
yěcān
野餐
(n)
picnic
0 Comments
Top