Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Law & Justice: Legal Terminology
34 words
Word Image
Law & Justice: Legal Terminology
34 words
fēifǎ
非法
(a)
illegal
Hǎiguān rényuán cháhuò le fēifǎ huòwù bìng dàibǔ le jǐ míng chuányuán .
海关人员查获了非法货物并逮捕了几名船员。
The customs agents seized the illegal cargo and arrested several crew members.
zhèngjù
证据
(n)
evidence
pànjué
判决
(n)
verdict
fànzuì
犯罪
(n)
crime
yuán​gào
原告
(n)
plaintiff
bèi​gào
被告
(n)
defendant
破产
(n)
bankruptcy
犯人
(n)
criminal
shěnpànyuán
审判员
(n)
judge
juédìng
决定
(n)
decision
zhúnxǔ líkāi
准许离开
(p)
discharge
fǎlǜ sùsòng
法律诉讼
(p)
lawsuit
pànjué
判决
(n)
judgement
héfǎ de
合法的
(a)
legal
zhèngrén
证人
(n)
witness
pànjué
判决
(n)
sentence
fǎlǜ
法律
(n)
law
fǎtíng
法庭
(n)
court
gōng zhèng
公正
(n)
justice
péishěn tuán
陪审团
(n)
jury
tánhé
弹劾
(n)
impeachment
shàngsù
上诉
(n)
appeal
péichángjīn
赔偿金
(n)
damages
jìnlìng
禁令
(n)
injunction
ànjiàn chénshù
案件陈述
(p)
brief
0 Comments
Top