Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Reading, Writing & Literary Works
19 words
Word Image
Reading, Writing & Literary Works
19 words
xiǎoshuō
小说
(n)
novel
Wǒ xǐhuān xuányí xiǎoshuō.
我喜欢悬疑小说。
I like suspense novels.
duǎnpiān xiǎoshuō
短篇小说
(n)
short story
xiěde hěnhǎo de duǎnpiān xiǎoshuō
写得很好的短篇小说
well written short story
zhuànjì
传记
(n)
biography
zìzhuàn
自传
(n)
autobiography
suíbǐ
随笔
(n)
essay
qíhuàn
奇幻
(n)
fantasy
rìzhì
日志
(n)
journal
chuánshuō
传说
(n)
legend
xīnwén
新闻
(n)
news
xiǎoshuō
小说
(n)
fiction
mínjiān gùshì
民间故事
(p)
folk tale
xìjù
戏剧
(n)
play
shīgē
诗歌
(n)
poem
shén huà
神话
(n)
myth
shǐshī
史诗
(n)
epic
lǔyóu zhǐnán
旅游指南
(n)
travel guide
yùyán
寓言
(n)
fable
xùshù
叙述
(n)
narrative
huíyìlù
回忆录
(n)
memoir
0 Comments
Top