Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Adverbs and Phrases for Connecting Thoughts
20 words
Word Image
Must-Know Adverbs and Phrases for Connecting Thoughts
20 words
(a)
also
Tā jīntiān shàngwǔ yě chídào le.
他今天上午也迟到了。
He was also late this morning.
réng rán
仍然
(n)
still
rán ér
然而
(n)
however
yīn cǐ
因此
(n)
therefore
lìng yī fāng miàn
另一方面
(n)
on the other hand
mù qián
目前
(n)
currently
shì shí shang
事实上
(n)
in fact
zuì hòu
最后
(n)
finally
suī rán
虽然
(n)
nevertheless
suǒ yǐ
所以
(n)
consequently
què shí
确实
(n)
indeed
dài tì
代替
(n)
instead
tóng yàng
同样
(n)
likewise
cǐ wài
此外
(n)
moreover
yǔ cǐ tóng shí
与此同时
(n)
meanwhile
zhōng yú
终于
(n)
eventually
chú le
除了
(n)
besides
dāng rán
当然
(n)
certainly
lìng wài
另外
(n)
in addition
rán hòu
然后
(n)
then
0 Comments
Top