Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Must-Know Autumn Vocabulary
18 words
Word Image
Must-Know Autumn Vocabulary
18 words
qiūtiān
秋天
(n)
autumn
qiūtiān
秋天
(n)
fall
Yǐjīng shì qiūtiān le, dàn zhèjǐtiān réngrán hěn nuǎnhuo.
已经是秋天了,但这几天仍然很暖和。
It's already fall, but it's still warm these days.
máoyī
毛衣
(n)
sweater
lǜmáoyī
绿毛衣
green sweater
liángkuài
凉快
(a)
cool
liánkuàir de tiānqì
凉快儿的天气
cool day
guāfēng de
刮风的
(a)
windy
(n)
leaf
wànshèng jié
万圣节
(n)
Halloween
lì zi
栗子
(n)
chestnut
xiàyǔ de
下雨的
(a)
rainy
yí gè xiàyǔ tiān
一个下雨天
a rainy day
gǎnmào
感冒
(n)
cold
Wǒ gǎnmào le .
我感冒了。
I caught a cold.
gǎn ēn jié
感恩节
(n)
Thanksgiving
nánguā pài
南瓜派
(n)
pumpkin pie
cháng xiù shān
长袖衫
(n)
long-sleeved shirt
qiūfēn
秋分
(n)
autumnal equinox
qiūtiān de shùyè
秋天的树叶
(n)
fall foliage
huídào xuéxiào
回到学校
(v)
back to school
jìjié biànhuàn
季节变换
(p)
change of season
luò yè
落叶
(n)
falling leaves
0 Comments
Top