Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Taking Tests
20 words
Word Image
Taking Tests
20 words
kǎoshì
考试
(n)
test
tōngguò cèshì
通过测试
pass a test
wèntí
问题
(n)
question
xiǎng yì xiǎng zhègè wèntí
想一想这个问题
think about the question
búduì
不对
(a)
incorrect
búduì de huídá
不对的回答
incorrect answer
duì
(a)
correct
Nà shì zhèngquè de.
那是正确的。
That is correct.
zhǐ
(n)
paper
niánjí
年级
(n)
grade
dátí zhǐ
答题纸
(n)
answer sheet
suíbǐ
随笔
(n)
essay
dáàn.
答案
(n)
answer
zhèngquè de huídá
正确的回答
correct answer
chéngjī
成绩
(n)
result
kǎolǜ
考虑
(v)
examination
tōngguò
通过
(v)
pass
xuékē
学科
(n)
subject
zuòbì
作弊
(v)
cheat
chéngjì
成绩
(n)
score
Pínggū
评估
(n)
assessment
bù jígé
不及格
(p)
fail
lùqú kǎoshì
录取考试
(p)
admission exam
fēnshù
分数
(n)
mark
cānjiā yígè kǎoshì
参加一个考试
(p)
take an examination
0 Comments
Top