Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking About Driving
25 words
Word Image
Talking About Driving
25 words
dǔchē
堵车
(n)
traffic jam
yánzhòng de dǔchē
严重的堵车
heavy traffic jam
huánxíng lùkǒu
环形路口
(n)
roundabout
huánxíng jiāochā
环形交叉
roundabout intersection
jiàzhào
驾照
(n)
driver's license
Wǒ de jiàzhào zuótiān guòqīle, suǒyǐ wǒ bùnéng kāi chē.
我的驾照昨天过期了,所以我不能开车。
My driver's license expired yesterday, so I can't drive.
jiāotōngdēng
交通灯
(n)
traffic light
Qiángliè de fēngbào sǔnhuàile jiāotōngdēng.
强烈的风暴损坏了交通灯。
The severe storm damaged the traffic light.
tíngchē chǎng
停车场
(n)
parking lot
yǐnqíng
引擎
(n)
engine
hòushìjìng
后视镜
(n)
rearview mirror
tíng
(n)
stop
ràng
(n)
yield
jiāyóuzhàn
加油站
(n)
gas station
lùkǒu
路口
(n)
junction
shāchē
刹车
(n)
brake
交通标识
(n)
road sign
jiàzhào kǎoshì
驾照考试
(p)
driving test
jiāotōng
交通
(n)
traffic
xiànsù
限速
(n)
speed limit
gāosù gōnglù
高速公路
(n)
expressway
tōngxíng fèi
通行费
(p)
toll
zhuǎnxiàng dēng
转向灯
(n)
blinker
chēdào
车道
(n)
lane
chāosù
超速
(n)
speeding
zìdòngdǎng biànsùqì
自动挡变速器
(p)
automatic transmission
shǒudòngdǎng biànsùqì
手动挡变速器
(p)
manual transmission
bàotāi
爆胎
(n)
puncture
miǎnfèi tíngchēchǎng
免费停车场
(p)
free parking
0 Comments
Top