Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking About Olympic Sports
33 words
Word Image
Talking About Olympic Sports
33 words
tǐcāo yùndòng
体操运动
(n)
gymnastics
àolín pǐkè tǐcāo yùndòng
奥林匹克体操运动
olympic gymnastics
bàngqiú
棒球
(n)
baseball
Zhègè nánrén zhèngzài dǎ bàngqiú.
这个男人正在打棒球。
The man is playing baseball.
wǎngqiú
网球
(n)
tennis
Zhègè nǚrén zhèngzài dǎ wǎngqiú.
这个女人正在打网球。
The woman is playing tennis.
yǔmáo qiú
羽毛球
(n)
badminton
hòuyuàn yǔmáoqiú
后院羽毛球
back yard badminton
lánqiú
篮球
(n)
basketball
Nánrén zhèngzài dǎ lánqiú.
男人正在打篮球。
The man is playing basketball.
gāo'ěrfū qiú
高尔夫球
(n)
golf
dǎ gāo'ěrfū
打高尔夫
play golf
shè​jiàn
射箭
(n)
archery
quánjī
拳击
(n)
boxing
quánsài chǎngdì
拳赛场地
boxing ring
huábǎn yùndòng
滑板运动
(n)
skateboarding
zúqiú
足球
(n)
football
shǒu​qiú
手球
(n)
handball
qū​gùn​qiú
曲棍球
(n)
hockey
tǐyù jìngjì
体育竞技
(n)
athletics
shè​jī
射击
(n)
shooting
xiàndài wǔxiàng
现代五项
(n)
modern pentathlon
jǔ zhòng
举重
(n)
weightlifting
chōnglàng
冲浪
(n)
surfing
dú mù zhōu
独木舟
(n)
canoe
róu​dào
柔道
(n)
judo
jī​jiàn
击剑
(n)
fencing
huáchuán
划船
(n)
rowing
pīngpāng qiú
乒乓球
(n)
table tennis
tái​quán​dào
跆拳道
(n)
taekwondo
mǎshù
马术
(n)
equestrianism
shuāijiāo
摔跤
(n)
wrestling
0 Comments
Top