Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Talking about Time in Chinese
23 words
Word Image
Talking about Time in Chinese
23 words
zǎoshàng
早上
(n)
morning
qīngchén
清晨
early in the morning
wǎnshàng
晚上
(n)
evening
chéngshì de bàngwǎn
城市的傍晚
evening in the city
báitiān
白天
(n)
daytime
báitiān shíjiān
白天时间
daytime hours
yèjiān
夜间
(n)
nighttime
Yǐjīng shì yèlǐ le.
已经是夜里了。
It's already nighttime.
xiǎoshí
小时
(n)
hour
Yī xiǎoshí yǒu liùshí fēnzhōng.
一小时有60分钟。
There are 60 minutes in an hour.
fēnzhōng
分钟
(n)
minute
sān fēnzhōng
三分钟
three minutes
diǎn
(n)
o'clock
Wǒmen jiǔ diǎn zài huǒchēzhàn jiàn ba.
我们九点在火车站见吧。
Let's meet at the station at 9 o'clock.
bàn
(n)
half past
jiǔ diǎn bàn
九点半
half past nine
shàngwǔ
上午
(n)
AM
xiàwǔ
下午
(n)
PM
wǎnshàng shíyī diǎn
晚上十一点
at 11 p.m.
Xiànzài jǐ diǎn?
现在几点?
(e)
What time is it now?
yī diǎn ( yī diǎn zhōng )
一点(一点钟)
(n)
one o'clock
liǎng diǎn
两点
(n)
two o'clock
sān diǎn
三点
(n)
three o'clock
sì diǎn
四点
(n)
four o'clock
wǔ diǎn
五点
(n)
five o'clock
liù diǎn
六点
(n)
six o'clock
qī diǎn
七点
(e)
seven o'clock
bā diǎn
八点
(e)
eight o'clock
jiǔ diǎn
九点
(n)
nine o'clock
shí diǎn
十点
(n)
ten o'clock
shíyī diǎn
十一点
(n)
eleven o'clock
shíèr diǎn
十二点
(n)
twelve o'clock
0 Comments
Top