Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Teachers' Day
15 words
Word Image
Teachers' Day
15 words
hēibǎn
黑板
(n)
blackboard
Cā fénbǐ zì hěn róngyì, ránhòu nǐ kéyǐ zài xiě qítā zì.
擦粉笔字很容易,然后你可以再写其他字。
It is easy to erase and start over with chalk on the blackboark.
jiǎngshòu
讲授
(v)
teach
(v)
erase
Cā hēibǎn.
擦黑板。
erase the board
fénbǐ
粉笔
(n)
chalk
fénbǐhé lǐ de fénbǐ
粉笔盒里的粉笔
chalk in a chalk box
yuándīng
园丁
(n)
gardener
xiānhuā
鲜花
(n)
fresh flowers
jiǎng tái
讲台
(n)
teacher's platform
jìniàn yóupiào
纪念邮票
(p)
commemorative postage stamp
shūzhuō
书桌
(n)
writing desk
Kǒng Zǐ
孔子
(p)
Confucius
jìng pèi
敬佩
(v)
admire
jiàohuì
教诲
(n)
teaching
jiàoyù shìyè
教育事业
(p)
educational work
àidài
爱戴
(v)
love and esteem
shòu rén zūn jìng de
受人尊敬的
(a)
respectable
0 Comments
Top