Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thanksgiving Day in the United States
17 words
Word Image
Thanksgiving Day in the United States
17 words
nánguā
南瓜
(n)
pumpkin
chéngsè de nánguā
橙色的南瓜
orange pumpkin
yùmǐ
玉米
(n)
corn
Wǒ zuì xǐhuān de shūcài shì yùmǐbàng.
我最喜欢的蔬菜是玉米棒。
My favorite vegetable is corn on the cob.
fān shǔ
番薯
(n)
yam
huǒjī
火鸡
(n)
turkey
gǎn ēn jié
感恩节
(n)
Thanksgiving
nánguā pài
南瓜派
(n)
pumpkin pie
tǔdòu ní
土豆泥
(n)
mashed potatoes
gǎn ēn jié
感恩节
(n)
Thanksgiving Day
Wǔyuèhuā hào
五月花号
(p)
Mayflower
Měizhōu yuánzhùmín
美洲原住民
(n)
Native Americans
ròuzhī
肉汁
(n)
gravy
yànhuì
宴会
(n)
feast
xiǎo nánguā
小南瓜
(n)
squash
hóngméi jiàng
红莓酱
(n)
cranberry sauce
tiánliào
填料
(n)
stuffing
fēngráo jiǎo
丰饶角
(n)
cornucopia
chūqī qù Měizhōu dàlù de Qīngjiāotú
初期去美洲大陆的清教徒
(n)
Pilgrims
0 Comments
Top