Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What are the Scariest, Must-Know Words for Halloween?
28 words
Word Image
What are the Scariest, Must-Know Words for Halloween?
28 words
sàozhou
扫帚
(n)
broom
nánguā
南瓜
(n)
pumpkin
chéngsè de nánguā
橙色的南瓜
orange pumpkin
zhīzhū
蜘蛛
(n)
spider
zhīzhūwǎng shàng de zhīzhū
蜘蛛网上的蜘蛛
spider in a spider web
biānfú
蝙蝠
(n)
bat
hēi biānfú
黑蝙蝠
black bat
nǚwū
女巫
(n)
witch
gǔtóu
骨头
(n)
bone
zhéduàn gǔtóu
折断骨头
break a bone
tángguǒ
糖果
(n)
candy
měiwèi de tángguǒ
美味的糖果
delicious candy
wànshèng jié
万圣节
(n)
Halloween
kǒngbù de
恐怖的
(a)
scary
kǒngbù huàmiàn
恐怖画面
scary sight
huàzhuāng fú
化妆服
(n)
costume
kēxué guàirén
科学怪人
(p)
Frankenstein
guǐguài
鬼怪
(n)
ghost
yāojīng
妖精
(n)
goblin
guǐwū
鬼屋
(p)
haunted house
jiékè nánguā dēng
杰克南瓜灯
(n)
jack-o'-lantern
guàiwù
怪物
(n)
monster
mùnǎiyī
木乃伊
(n)
mummy
hǎidào
海盗
(n)
pirate
kūlóu
骷髅
(n)
skull
máogǔsǒngrán de
毛骨悚然的
(a)
spooky
bùgěi táng jiù dǎodàn
不给糖就捣蛋
(p)
trick-or-treat
xīxuè guǐ
吸血鬼
(n)
vampire
hēimāo
黑猫
(n)
black cat
pēng
嘭!
(e)
Boo!
gǔjià
骨架
(n)
skeleton
0 Comments
Top