Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Vocabulary for Nationalities
35 words
Word Image
Vocabulary for Nationalities
35 words
zhōngguó rén
中国人
(p)
Chinese
Rìshì
日式
(n)
Japanese
Yuènán rén
越南人
(p)
Vietnamese
Éluósī
俄罗斯
(p)
Russian
Bājīsītǎn
巴基斯坦
(p)
Pakistani
Yìndù rén
印度人
(p)
Indian
déguó rén
德国人
(p)
German
fǎguó rén
法国人
(p)
French
fēilǜbīn rén
菲律宾人
(p)
Filipino
yīngguó rén
英国人
(p)
English
mòxīgē rén
墨西哥人
(p)
Mexican
tàiguó rén
泰国人
(p)
Thai
nánfēi rén
南非人
(p)
South African
nánhán rén
南韩人
(p)
Korean
fēnlán rén
芬兰人
(p)
Finnish
bǎojiālìyà rén
保加利亚人
(p)
Bulgarian
bōlán rén
波兰人
(p)
Polish
tú'ěrqí rén
土耳其人
(p)
Turkish
pútáoyá rén
葡萄牙人
(p)
Portuguese
nuówēi rén
挪威人
(p)
Norwegian
hélán rén
荷兰人
(p)
Dutch
dānmài rén
丹麦人
(p)
Danish
luómǎníyǎ rén
罗马尼亚人
(p)
Romanian
jiékè rén
捷克人
(p)
Czech
yìdàlì rén
意大利人
(p)
Italian
0 Comments
Top