Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Winter Clothes
15 words
Word Image
Winter Clothes
15 words
xuēzi
靴子
(n)
boot
xuēzi
靴子
boots
jiákè
夹克
(n)
jacket
hòu jiákè
厚夹克
heavy jacket
wéijīn
围巾
(n)
scarf
Míngtiān tiānqì hánlěng érqiě duōfēng, yào dài ge wéijīn.
明天天气寒冷而且多风,要戴个围巾。
Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf.
máoyī
毛衣
(n)
sweater
lǜmáoyī
绿毛衣
green sweater
shǒutào
手套
(n)
glove
Qǐng dàishàng shǒutào.
请戴上手套。
Please put on gloves.
màozi
帽子
(n)
hat
hēi màozi
黑帽子
black hat
wàitào
外套
(n)
coat
dōngtiān de wàitào
冬天的外套
winter coat
wú yán xiǎo biàn mào
无檐小便帽
(n)
beanie
Hòu wàzi
厚袜子
(n)
thick socks
yīfu de céng shù
衣服的层数
(p)
layers of clothing
Lián mào shān
连帽衫
(n)
hoodie
lián zhǐ shǒutào
连指手套
(n)
mitten
Ěr tào
耳套
(n)
earmuffs
bǎo nuǎn yī
保暖衣
(n)
thermals
yǔróng bèixīn
羽绒背心
(n)
down vest
0 Comments
Top