Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Words for Winter Snow Days
27 words
Word Image
Top Words for Winter Snow Days
27 words
jiéjiàrì
节假日
(n)
holiday
jiàrì zhuāngbàn
假日装扮
holiday decorations
jiàqī
假期
(n)
vacation
Shèngdàn jiàqī
圣诞假期
Christmas vacation
dōngtiān
冬天
(n)
winter
hánlěng de dōngtiān
寒冷的冬天
cold winter day
huábīng
滑冰
(n)
ice skating
hùwài huábīng
户外滑冰
ice skating outdoors
huáxuě
滑雪
(n)
skiing
yuèyě huá xuě
越野滑雪
cross country skiing
xuě
(n)
snow
xuě zhōng de húli
雪中的狐狸
fox in the snow
yī yuè
一月
(n)
January
xīngqī èr, yī yuè yī hào
星期二,一月一号
Tuesday, January 1st
èr yuè
二月
(n)
February
Rùnrì shì èr yuè èrshíjiǔ hào.
闰日是二月二十九号。
Leap year day is February 29th.
shíèr yuè
十二月
(n)
December
zhōu wǔ, shíèr yuè bā hào
周五,十二月八号
Friday, December 8th
fēicháng lěng
非常冷
(n)
freezing
xuěhuā
雪花
(n)
snowflake
lěng de
冷的
(a)
cold
Nánrén hěn lěng, zhèng pīnmìng bǎo nuǎn.
男人很冷,正拼命保暖。
The cold man is struggling to stay warm.
xuěqiāo yùndòng
雪橇运动
(n)
sledding
bàofēngxuě
暴风雪
(n)
blizzard
Yùhán de yīfú
御寒的衣服
(n)
warm clothes
Huá xuě
滑雪
(n)
snowboarding
bìlú
壁炉
(n)
fireplace
xuěrén
雪人
(n)
snowman
Rè kěkě
热可可
(n)
hot cocoa
xuě qiāo
雪橇
(n)
bobsled
jìjié
季节
(n)
season
dǎ xuě zhàng
打雪仗
(p)
snowball fight
yīnlěng
阴冷
(n)
chilly
xuěchǎn
雪铲
(n)
snow shovel
Bīng
(n)
ice
0 Comments
Top