Start Learning Chinese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Youth Day
10 words
Word Image
Youth Day
10 words
Lǔ Xùn
鲁迅
(p)
Lu Xun
Wǔsì Yùndòng
五四运动
(p)
May Fourth Movement
gémìng
革命
(n)
revolution
jìniàn
纪念
(n)
commemoration
àiguó zhǔyì
爱国主义
(n)
patriotism
Wǔsìqīngniánjié
五四青年节
(p)
Youth Day
chéngrén yíshì
成人仪式
(p)
coming of age ceremony
Wǔyī chángjià
五一长假
(p)
golden week
chuántǒng
传统
(n)
tradition
yóuxíng
游行
(n)
demonstration
0 Comments
Top