The Chinese Radicals

The Chinese Radical Table lists all 214 radicals for the Chinese characters in the order of the stroke counts. Chinese radicals are used to index the characters for Chinese dictionaries; they are a rough equivalent of an alphabet, being the building blocks of the Chinese characters and often reflecting some common semantic or phonetic characteristic. Knowing common radicals can help you greatly on learning new Chinese characters.


Chinese Radical Table


Stroke Count Radical Variant English Pinyin
1 one
line shù
dot diǎn
丿 乀 乁 slash piě
乚 乛 second
hook gōu
2 two èr
lid tóu
person rén
legs ér
enter
eight
down box jiǒng
cover
ice bīng
table jī, jǐ
open box
knife dāo
power
wrap bāo
ladle
right open box fāng
hiding enclosure
ten shí
divination
seal jié
cliff hàn
private
again yòu
speech yán
3 mouth kǒu
enclosure wéi
earth
scholar shì
go zhī
go slowly suī
night
big
woman
child
roof gài
inch cùn
small xiǎo
lame yóu
corpse shī
sprout chè
mountain shān
巛 巜 river chuān
work gōng
oneself
towel jīn
dry gān
thread yāo
广 shelter guǎng
stride yǐn
hands joined gǒng
shoot with a bow
bow gōng
snout
hair shān
step chì
dog quǎn
silk
grass cǎo
walk chuò
gate mén
飠 食 eat shí
horse
4 heart xīn
spear
door
hand shǒu
branch zhī
rap
script wén
dipper dǒu
axe jīn
square fāng
not
sun
say yuē
moon yuè
tree
lack qiàn
stop zhǐ
death dǎi
weapon shū
mother
compare
fur máo
clan shì
steam
water shuǐ
fire huǒ
claw zhǎo
father
lines on a trigram yáo
half of a tree trunk qiáng
slice piàn
tooth
cow niú
track róu
see jiàn
shell bèi
cart chē
long cháng
soft leather wěi
wind fēng
fly fēi
5 profound xuán
jade
melon guā
tile
sweet gān
life shēng
use yòng
field tián
cloth
ill bìng
foot steps
white bái
skin
dish mǐn
eye
spear máo
arrow shǐ
stone shí
spirit shì
grain
cave xuè
stand
metal jīn
bird niǎo
dragon lóng
6 bamboo zhú
rice
jar fǒu
net wǎng
sheep yáng
feather
old lǎo
and ér
plow lěi
ear ěr
brush
meat ròu
minister chén
oneself
arrive zhì
mortar jiù
tongue shé
contrary chuǎn
boat zhōu
mountain gèn
color
tiger
insect chóng
blood xuě
walk xíng
clothes
西 west
page
even
7 horn jiǎo
valley
bean dòu
pig shǐ
badger zhì
red chì
walk zǒu
foot
body shēn
bitter xīn
morning chén
city
wine yǒu
distinguish biàn
village
salty
wheat mài
turtle guī
8 mound
slave
short-tailed bird zhuī
rain
blue qīng
wrong fēi
fish
frog mǐn
齿 tooth chǐ
9 face miàn
leather
leek jiǔ
sound yīn
head shǒu
fragrant xiāng
bone
ghost guǐ
10 high gāo
long hair biāo
fight dòu
sacrificial wine chàng
cauldron
11 鹿 deer
hemp
yellow huáng
12 millet shǔ
black hēi
embroidery zhǐ
tripod dǐng
13 drum
rat shǔ
14 nose
17 flute yuè

Stroke COUNT

1
English
Radical
one
Pinyin
Variant
English
Radical
line
Pinyin
Variant
shù
English
Radical
dot
Pinyin
Variant
diǎn
English
Radical
slash
丿
Pinyin
Variant
piě
乀 乁
English
Radical
second
Pinyin
Variant
乚 乛
English
Radical
hook
Pinyin
Variant
gōu

Stroke COUNT

2
English
Radical
two
Pinyin
Variant
èr
English
Radical
lid
Pinyin
Variant
tóu
English
Radical
person
Pinyin
Variant
rén
English
Radical
legs
Pinyin
Variant
ér
English
Radical
enter
Pinyin
Variant
English
Radical
eight
Pinyin
Variant
English
Radical
down box
Pinyin
Variant
jiǒng
English
Radical
cover
Pinyin
Variant
English
Radical
ice
Pinyin
Variant
bīng
English
Radical
table
Pinyin
Variant
jī, jǐ
English
Radical
open box
Pinyin
Variant
English
Radical
knife
Pinyin
Variant
dāo
English
Radical
power
Pinyin
Variant
English
Radical
wrap
Pinyin
Variant
bāo
English
Radical
ladle
Pinyin
Variant
English
Radical
right open box
Pinyin
Variant
fāng
English
Radical
hiding enclosure
Pinyin
Variant
English
Radical
ten
Pinyin
Variant
shí
English
Radical
divination
Pinyin
Variant
English
Radical
seal
Pinyin
Variant
jié
English
Radical
cliff
Pinyin
Variant
hàn
English
Radical
private
Pinyin
Variant
English
Radical
again
Pinyin
Variant
yòu
English
Radical
speech
Pinyin
Variant
yán

Stroke COUNT

3
English
Radical
mouth
Pinyin
Variant
kǒu
English
Radical
enclosure
Pinyin
Variant
wéi
English
Radical
earth
Pinyin
Variant
English
Radical
scholar
Pinyin
Variant
shì
English
Radical
go
Pinyin
Variant
zhī
English
Radical
go slowly
Pinyin
Variant
suī
English
Radical
night
Pinyin
Variant
English
Radical
big
Pinyin
Variant
English
Radical
woman
Pinyin
Variant
English
Radical
child
Pinyin
Variant
English
Radical
roof
Pinyin
Variant
gài
English
Radical
inch
Pinyin
Variant
cùn
English
Radical
small
Pinyin
Variant
xiǎo
English
Radical
lame
Pinyin
Variant
yóu
English
Radical
corpse
Pinyin
Variant
shī
English
Radical
sprout
Pinyin
Variant
chè
English
Radical
mountain
Pinyin
Variant
shān
English
Radical
river
Pinyin
Variant
chuān
巛 巜
English
Radical
work
Pinyin
Variant
gōng
English
Radical
oneself
Pinyin
Variant
English
Radical
towel
Pinyin
Variant
jīn
English
Radical
dry
Pinyin
Variant
gān
English
Radical
thread
Pinyin
Variant
yāo
English
Radical
shelter
广
Pinyin
Variant
guǎng
English
Radical
stride
Pinyin
Variant
yǐn
English
Radical
hands joined
Pinyin
Variant
gǒng
English
Radical
shoot with a bow
Pinyin
Variant
English
Radical
bow
Pinyin
Variant
gōng
English
Radical
snout
Pinyin
Variant
English
Radical
hair
Pinyin
Variant
shān
English
Radical
step
Pinyin
Variant
chì
English
Radical
dog
Pinyin
Variant
quǎn
English
Radical
silk
Pinyin
Variant
English
Radical
grass
Pinyin
Variant
cǎo
English
Radical
walk
Pinyin
Variant
chuò
English
Radical
gate
Pinyin
Variant
mén
English
Radical
eat
Pinyin
Variant
shí
飠 食
English
Radical
horse
Pinyin
Variant

Stroke COUNT

4
English
Radical
heart
Pinyin
Variant
xīn
English
Radical
spear
Pinyin
Variant
English
Radical
door
Pinyin
Variant
English
Radical
hand
Pinyin
Variant
shǒu
English
Radical
branch
Pinyin
Variant
zhī
English
Radical
rap
Pinyin
Variant
English
Radical
script
Pinyin
Variant
wén
English
Radical
dipper
Pinyin
Variant
dǒu
English
Radical
axe
Pinyin
Variant
jīn
English
Radical
square
Pinyin
Variant
fāng
English
Radical
not
Pinyin
Variant
English
Radical
sun
Pinyin
Variant
English
Radical
say
Pinyin
Variant
yuē
English
Radical
moon
Pinyin
Variant
yuè
English
Radical
tree
Pinyin
Variant
English
Radical
lack
Pinyin
Variant
qiàn
English
Radical
stop
Pinyin
Variant
zhǐ
English
Radical
death
Pinyin
Variant
dǎi
English
Radical
weapon
Pinyin
Variant
shū
English
Radical
mother
Pinyin
Variant
English
Radical
compare
Pinyin
Variant
English
Radical
fur
Pinyin
Variant
máo
English
Radical
clan
Pinyin
Variant
shì
English
Radical
steam
Pinyin
Variant
English
Radical
water
Pinyin
Variant
shuǐ
English
Radical
fire
Pinyin
Variant
huǒ
English
Radical
claw
Pinyin
Variant
zhǎo
English
Radical
father
Pinyin
Variant
English
Radical
lines on a trigram
Pinyin
Variant
yáo
English
Radical
half of a tree trunk
Pinyin
Variant
qiáng
English
Radical
slice
Pinyin
Variant
piàn
English
Radical
tooth
Pinyin
Variant
English
Radical
cow
Pinyin
Variant
niú
English
Radical
track
Pinyin
Variant
róu
English
Radical
see
Pinyin
Variant
jiàn
English
Radical
shell
Pinyin
Variant
bèi
English
Radical
cart
Pinyin
Variant
chē
English
Radical
long
Pinyin
Variant
cháng
English
Radical
soft leather
Pinyin
Variant
wěi
English
Radical
wind
Pinyin
Variant
fēng
English
Radical
fly
Pinyin
Variant
fēi

Stroke COUNT

5
English
Radical
profound
Pinyin
Variant
xuán
English
Radical
jade
Pinyin
Variant
English
Radical
melon
Pinyin
Variant
guā
English
Radical
tile
Pinyin
Variant
English
Radical
sweet
Pinyin
Variant
gān
English
Radical
life
Pinyin
Variant
shēng
English
Radical
use
Pinyin
Variant
yòng
English
Radical
field
Pinyin
Variant
tián
English
Radical
cloth
Pinyin
Variant
English
Radical
ill
Pinyin
Variant
bìng
English
Radical
foot steps
Pinyin
Variant
English
Radical
white
Pinyin
Variant
bái
English
Radical
skin
Pinyin
Variant
English
Radical
dish
Pinyin
Variant
mǐn
English
Radical
eye
Pinyin
Variant
English
Radical
spear
Pinyin
Variant
máo
English
Radical
arrow
Pinyin
Variant
shǐ
English
Radical
stone
Pinyin
Variant
shí
English
Radical
spirit
Pinyin
Variant
shì
English
Radical
grain
Pinyin
Variant
English
Radical
cave
Pinyin
Variant
xuè
English
Radical
stand
Pinyin
Variant
English
Radical
metal
Pinyin
Variant
jīn
English
Radical
bird
Pinyin
Variant
niǎo
English
Radical
dragon
Pinyin
Variant
lóng

Stroke COUNT

6
English
Radical
bamboo
Pinyin
Variant
zhú
English
Radical
rice
Pinyin
Variant
English
Radical
jar
Pinyin
Variant
fǒu
English
Radical
net
Pinyin
Variant
wǎng
English
Radical
sheep
Pinyin
Variant
yáng
English
Radical
feather
Pinyin
Variant
English
Radical
old
Pinyin
Variant
lǎo
English
Radical
and
Pinyin
Variant
ér
English
Radical
plow
Pinyin
Variant
lěi
English
Radical
ear
Pinyin
Variant
ěr
English
Radical
brush
Pinyin
Variant
English
Radical
meat
Pinyin
Variant
ròu
English
Radical
minister
Pinyin
Variant
chén
English
Radical
oneself
Pinyin
Variant
English
Radical
arrive
Pinyin
Variant
zhì
English
Radical
mortar
Pinyin
Variant
jiù
English
Radical
tongue
Pinyin
Variant
shé
English
Radical
contrary
Pinyin
Variant
chuǎn
English
Radical
boat
Pinyin
Variant
zhōu
English
Radical
mountain
Pinyin
Variant
gèn
English
Radical
color
Pinyin
Variant
English
Radical
tiger
Pinyin
Variant
English
Radical
insect
Pinyin
Variant
chóng
English
Radical
blood
Pinyin
Variant
xuě
English
Radical
walk
Pinyin
Variant
xíng
English
Radical
clothes
Pinyin
Variant
English
Radical
west
西
Pinyin
Variant
English
Radical
page
Pinyin
Variant
English
Radical
even
Pinyin
Variant

Stroke COUNT

7
English
Radical
horn
Pinyin
Variant
jiǎo
English
Radical
valley
Pinyin
Variant
English
Radical
bean
Pinyin
Variant
dòu
English
Radical
pig
Pinyin
Variant
shǐ
English
Radical
badger
Pinyin
Variant
zhì
English
Radical
red
Pinyin
Variant
chì
English
Radical
walk
Pinyin
Variant
zǒu
English
Radical
foot
Pinyin
Variant
English
Radical
body
Pinyin
Variant
shēn
English
Radical
bitter
Pinyin
Variant
xīn
English
Radical
morning
Pinyin
Variant
chén
English
Radical
city
Pinyin
Variant
English
Radical
wine
Pinyin
Variant
yǒu
English
Radical
distinguish
Pinyin
Variant
biàn
English
Radical
village
Pinyin
Variant
English
Radical
salty
Pinyin
Variant
English
Radical
wheat
Pinyin
Variant
mài
English
Radical
turtle
Pinyin
Variant
guī

Stroke COUNT

8
English
Radical
mound
Pinyin
Variant
English
Radical
slave
Pinyin
Variant
English
Radical
short-tailed bird
Pinyin
Variant
zhuī
English
Radical
rain
Pinyin
Variant
English
Radical
blue
Pinyin
Variant
qīng
English
Radical
wrong
Pinyin
Variant
fēi
English
Radical
fish
Pinyin
Variant
English
Radical
frog
Pinyin
Variant
mǐn
English
Radical
tooth
齿
Pinyin
Variant
chǐ

Stroke COUNT

9
English
Radical
face
Pinyin
Variant
miàn
English
Radical
leather
Pinyin
Variant
English
Radical
leek
Pinyin
Variant
jiǔ
English
Radical
sound
Pinyin
Variant
yīn
English
Radical
head
Pinyin
Variant
shǒu
English
Radical
fragrant
Pinyin
Variant
xiāng
English
Radical
bone
Pinyin
Variant
English
Radical
ghost
Pinyin
Variant
guǐ

Stroke COUNT

10
English
Radical
high
Pinyin
Variant
gāo
English
Radical
long hair
Pinyin
Variant
biāo
English
Radical
fight
Pinyin
Variant
dòu
English
Radical
sacrificial wine
Pinyin
Variant
chàng
English
Radical
cauldron
Pinyin
Variant

Stroke COUNT

11
English
Radical
deer
鹿
Pinyin
Variant
English
Radical
hemp
Pinyin
Variant
English
Radical
yellow
Pinyin
Variant
huáng

Stroke COUNT

12
English
Radical
millet
Pinyin
Variant
shǔ
English
Radical
black
Pinyin
Variant
hēi
English
Radical
embroidery
Pinyin
Variant
zhǐ
English
Radical
tripod
Pinyin
Variant
dǐng

Stroke COUNT

13
English
Radical
drum
Pinyin
Variant
English
Radical
rat
Pinyin
Variant
shǔ

Stroke COUNT

14
English
Radical
nose
Pinyin
Variant

Stroke COUNT

17
English
Radical
flute
Pinyin
Variant
yuè